L’escriptura de casa teva determinarà si amb la venda has de pagar la plusvàlua municipal a Hisenda

enricNotícies

El Govern ha aprovat el projecte de llei que modifica la Llei reguladora de les hisendes locals per regular la plusvàlua municipal en cas de la transmissió d’un immoble a pèrdues. La pedra angular d’aquesta nova llei és la forma de determinar l’existència de l’increment del valor del terreny. En el cas de la venda d’un habitatge, l’escriptura de la compravenda serà la que determini si s’ha transmès en pèrdues o no.

La modificació de la Llei reguladora dels Hisendes Locals introdueix un nou supòsit que declara que les transmissions d’immobles en les que el valor del terreny no s’ha incrementat no estan subjectes al pagament de la plusvàlua municipal.

La plusvàlua municipal, en un buit legal

Des que el Tribunal Constitucional va tombar  el passat mes de maig l’impost de la plusvàlua municipal quan l’immoble es vengués a pèrdues, el cobrament d’aquest tribut es troba en un buit legal. Fins que el Govern no aprovi definitivament la modificació de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LHL), les liquidacions dictades per les administracions autonòmiques estan sent considerades nul·les pels jutjats. I és que és la nova norma la que ha de determinar si en la venda ha hagut un guany o una pèrdua.