La nova reforma dels autònoms

enricNotícies

El Congrés aprova la llei de reforma dels autònoms que pretén impulsar el treball per compte pròpia amb ajudes i subvencions i menys traves burocràtiques. Aquesta llei de mesures Urgents al Treballador Autònom està previst que entrarà en vigor al gener de 2018.

Us traslladem els aspectes més importants d’aquesta reforma:

  • La famosa tarifa plana fins ara existia un pagament únic de 50 euros en els sis primers mesos de l’activitat de l’autònom. Amb la reforma, s’amplia el termini a un any.
  • Una vegada que l’autònom deixi temporalment la seva activitat durant almenys dos anys i reprengui el treball, podrà acollir-se a la tarifa plana. Fins ara era necessari esperar cinc anys.
  • Aquells treballadors autònoms que tinguin a la seva cura menors o persones dependents, es beneficiaran d’una bonificació del 100%.
  • Els autònoms podran deduir-se el 20% en la despesa de subministraments d’aigua, gas, telèfon i electricitat, quan treballin des del seu propi domicili.
  • Quan les despeses relatives a dietes i manutenció es realitzin per mitjans telemàtics, la deducció pot estendre’s a 26,67 euros diaris.
  • Els canvis a la base de cotització, poden fer-se fins a quatre vegades l’any, de la forma més interessant per al treballador autònom. Igualment, poden donar-se d’alta i baixa en la Seguretat Social fins a tres vegades al llarg de l’any, per cotitzar solament quan hi hagi activitat. A partir de la reforma, els treballadors autònoms cotitzaran únicament segons els dies treballats.