El pacte successori o com transmetre gratis un pis sense pagar els impostos d'una donació

enricNotícies, Notícies

El pacte successori és una institució que permet ordenar l’herència futura mitjançant un contracte, així com atribuir béns o drets abans de morir, el que suposa en certa mesura un lliurament de l’herència en vida.

En què consisteix el pacte successori?

El pacte successori s’ha de formalitzar en escriptura pública davant notari i ha de fer-se entre parents (cònjuges, ascendents, descendents, etc.). “Es tracta d’un acord que només podrà modificar-se o anul·lar-se per acord dels signants, a diferència del testament que depèn exclusivament de la voluntat del testador”.

Aquesta institució permet que el “donant” pugui transmetre el seu habitatge a manera d’anticipació de l’herència futura. Així, aquesta operació queda gravada per l’impost de successions i no el de donacions, que és menys avantatjós. A més, el que transmet béns per pacte successori tampoc haurà de declarar el guany patrimonial a l’IRPF, a diferència del que sí passa quan es transmet per donació.

Per a més informació:

Imak Advocats Tel. 973237408

www.imakadvocats.com