HERÈNCIES

Tant si vol preparar el seu testament com si s’ha produït la mort d’un familiar ha de comptar amb l’assessorament d’un advocat especialista en herències i successions que li aconselli.

NUESTROS SERVICIOS EN DERECHO HEREDITARIO SON

 • Redacció de testaments i actes d’última voluntat
 • Nul.litat de Testaments i altres actes d’última voluntat
 • Nul.litat de la Institució de Hereu
 • Nul.litat del Llegat i Reducció de Llegat
 • Donacions per causa de mort
 • Prohibicions de Disposar
 • Herències sense Testament o acte d’última voluntat
 • Legítimes
 • Reserves Hereditàries
 • Manifestació, Acceptació d’Herència, Inventari i Partició d’Herència
 • Acceptació d’Herència per creditors de l’hereu
 • Pluralitat d’hereus
 • Assessorament Fiscal

EN CAS DE DEFUNCIÓ

Quan es produeix la mort d’un familiar es produeix una successió en els seus béns, i el suposat hereu ha de realitzar una sèrie d’actes per succeir el causant en aquests béns, per això ha de comptar amb l’assessorament d’un advocat especialista en herències i successions.

El primer pas que ha de donar el possible hereu, és obtenir el Certificat del Registre General d’Actes d’Última Voluntat.

El Registre General d’Actes d’Última Voluntat és un registre administratiu dependent del Ministeri de Justícia i a càrrec de la Direcció General dels Registres i del Notariat, en el qual fan constar tots els atorgaments de testaments davant d’un notari espanyol. Cada vegada que algú atorga testament davant notari, aquest està obligat a remetre a l’esmentat Registre a través del seu Col.legi Notarial un comunicat d’acord amb un model oficial, que conté les dades relatives a aquest testament.

Aquest certificat permet conèixer i acreditar si el difunt havia atorgat o no testament i, en cas afirmatiu, la data i el notari davant el qual va ser atorgat. Una vegada coneguts aquestes dades mitjançant el certificat, els interessats podran dirigir-se al notari davant el qual es va atorgar el testament per obtenir una còpia. A partir d’aquí s’obté el títol hereditari.

S’entén per títol hereditari el document d’on resulta qui són les persones amb dret a l’herència del mort. El títol hereditari és el testament o, en defecte d’aquest, la declaració d’hereus intestats.