IMPAGATS

El cobrament d’impagats és un problema per a la majoria de professionals i empreses ja que sempre hi ha un percentatge de morosos i factures impagades, percentatge que s’incrementa en èpoques de crisi. Confiï el cobrament dels seus impagats a un advocat especialista en cobrament d’impagats i morosos i recuperi el que és seu.

NUESTROS SERVICIOS EN RECLAMACIONES DE IMPAGADOS SON:

 • Reclamació de tot tipus de deutes impagats
 • Procediment monitori
 • Procediment ordinari
 • Procediment verbal
 • Procediments canviaris per impagament de lletra de canvi, xec o pagaré
 • Reclamacions extrajudicials
 • Defensa en tot tipus de reclamacions contra vostè o contra la seva empresa

PASSOS A SEGUIR o COM ACTUEM

 1. Exposi’ns el seu cas i enviï’ns el document acreditatiu del deute (pressupost acceptat, factura, lletra de canvi, xec o pagarés impagats ,…) per tal d’analitzar la viabilitat de la reclamació.
 2. Li confeccionem un pressupost que serà un percentatge de la quantia reclamada. En cas de deutes inferiors a 30.000 euros cobrem un import com a provisió de fons de 150 euros des del encàrrec de l’assumpte (IVA no inclòs) en concepte de despeses per les gestions a fer. En cas de deutes superiors a 30.000 euros consulti amb nosaltres l’import de la provisió de fons.
 3. Intent del cobrament extrajudicialment.
 4. Interposició de demanda judicial, segons els casos.
 5. Cobrament d’honoraris aplicant el percentatge establert en funció de:
  • Pagament del client directament a l’empresa després de l’enviament de la carta de l’advocat.
  • Pagament amb intervenció del despatx.
  • Decisió del client de no interposar demanda judicial després de l’intent de cobrament extrajudicialment.
  • Cobrament després de la interposició de demanda de procés monitori.

Si després de la corresponent demanda de monitori (deutes inferiors a 30.000 euros) es deriva a procés verbal o ordinari, o es decideix acudir directament a un procediment verbal o ordinari es confeccionarà un pressupost apart.
Acabar o reduir el nombre d’impagats està en la seva mà, consulteu-nos.


ESQUEMES DELS DIFERENTS PROCEDIMENTS PER IMPAGATS